DENEYİM VE UZMANLIKLARIMIZ

Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili olarak kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması aşamasından, alışveriş merkezi, konut ve ticari nitelikte ünitelerin birlikte bulunduğu toplu yapılar dahil her ölçekte yönetim planı hazırlanması, uygulaması ve bu konuda çıkabilecek her türlü sorunla ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti.

İş mevzuatından kaynaklı, her türlü hukuki sorunla ilgili danışmanlık ve hukuki destek verilmesi, iş sözleşmeleri ve diğer tüm özlük hakları ile ilgili dokümanların hazırlanması ve bu konuda şirketlerin ilgili departmanlarına eğitim verilmesi.
 
Çalışanların işçilik hakları (kıdem-ihbar vb.) ile ilgili tazminat, iş kazası, meslek hastalığı, sigortalılığın tespiti, işe iade vb. konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti.

Şirket kuruluş işlemleri, resmi dairelerde tescil ve sicil kayıtlarının yapılması, ortaklar kurulu ve genel kurul işlemleri, ana sözleşme hazırlanması ve tadilleri, birleşme ve devralmalar, şirketin ve yönetim kurulu üyelerinin vergi hukukundan kaynaklı sorumlulukları, ticari sözleşmeler ve işlemler, iflas ertelemesi, konkardato gibi yollara başvurulması, tasfiye süreçlerinin yürütülmesi konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti.

Marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım gibi sınai haklar ile fikri mülkiyet haklarından kaynaklı her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti ile sınai hakların Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescili ile çıkabilecek uyuşmazlıkların takibi hizmetleri.

Trafik kazaları, haksız fiil sonucu verilen bedeni zararlar, hakaret ve sair her türlü hukuka aykırı filin mağdurlarının zararlarının tazmini için açılan maddi ve manevi tazminat davaları ve avukatlık hizmetleri.

Çek, bono, kira ve fatura alacağı gibi her türlü alacağın icra ve veya iflas yoluyla takip ve tahsili işlemleri ile ilgili danışmanlık ve avukatlık hizmeti.

Halka arz süreci öncesi uyulması gereken mevzuatın incelenmesi ve genel hukuki değerlendirme yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi (BİST) nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve sürecin takibi, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluş sürecinde hukuki danışmanlık hizmeti sunulması, hisse senedi, tahvil, gayrimenkul sertifikası gibi sermaye piyasası araçlarının halka arzı ve ihracına ilişkin tüm işlemlerin yürütülmesi, halka arzlarda izahname ve sirküler hazırlanması ve hukuki durum tespit (legal due diligence) çalışmalarının yapılması.

Kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, tahliye, kira tespit, kira bedelinin artırımı, ödeme yeri belirlenmesi gibi kira hukuku ile ilgili her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmeti.
 
İpotek ve rehin tesisi işlemleri, satım, trampa, kira, hizmet, pazarlamacılık, eser, yayım, bağışlama, vekalet, vekaletsiz iş görme, komisyon, ömür boyu gelir ve ölünceye kadar bakma, adi ortaklık ve finansal kiralama sözleşmesi gibi Borçlar Hukuku sözleşmelerinin hazırlanması ve avukatlık hizmetleri.

Tüketici Hakem Heyetlerinde ve Tüketici Mahkemelerinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takibi, Tüketicinin Hukukundan kaynaklı banka kredi sözleşmeleri, konut ve diğer dayanaklı tüketim mallarıyla ilgili her tür danışmanlık ve avukatlık hizmetinin verilmesi.

Gayrimenkul alım ve satımı, gayrimenkul projesi risk yönetimi, gayrimenkule ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, dava ve tahkim, ipotek ve gayrimenkul rehni tesisi, inşaat ve yapım işi ile ilgili her tür inşaat ve yüklenici (taşeron) sözleşmeleri ile kat karşılılığı ve gelir (hasılat) paylaşımlı sözleşmelerin hazırlanması ve uyuşmazlıkların çözümü konususnda danışmanlık ve avukatlık hizmeti.

Turizm mevzuatından kaynaklı tüm sorunlar ile irtifak hakları ve ecrimisile ilişkin ihtilaflar konusunda her türlü danışmanlık hizmeti verilmesi, otel, tatil köyü ve diğer turizm işletmelerinin devri ve nakline ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, acente ve tur operatörü sözleşmelerinin hazırlanması, otel kiralama ve satım sözleşmeleri ile işletme sözleşmelerinin hazırlanması, turizm tesislerinin belgelendirilmesine ilişkin idari başvuruların yapılması süreçlerinin takibi, müşteri şikayetlerinden kaynaklanan süreçlerin takibi.

Kamu personeli ve memurların disiplin soruşturmasıyla ilgili soruşturma aşamasından kararın kesinleşmesine kadar hukuki hizmet sunulması, ilgili iptal ve tazminat davalarının açılması ve takibi hizmetleri.